Plotësoni pyetësorin shëndetësor me 40 pyetje dhe kuptoni se cili produkt ROYAL Jelly i përgjigjet nevojave tuaja?

Me këtë pyetësor do të fitoni një pasqyrë lidhur me nivelin mesatar të aktivitetit fizik, rezistencës trupore/imunitetit dhe stresit ndaj të cilave është i ekspozuar organizmi juaj. Duke e shtypur butonin e kaltër në ekran, do ta filloni pyetësorin e vlerësimit të plotë. Plotësimi i këtij pyetësori kërkon 3-4 minuta të kohës tuaj. Nëse nuk keni kohë të mjaftueshme apo nëse dëshironi ti dini rezultatet e një vlerësimi individual, klikoni në butonin aktiv përkatës të verdhë, të kuq ose të gjelbër.Me këtë pyetësor do të fitoni një pasqyrë lidhur me nivelin mesatar të aktivitetit fizik, rezistencës trupore/imunitetit dhe stresit ndaj të cilave është i ekspozuar organizmi juaj. Vlerësimi i përgjithshëm i cekur më lartë i gjendjes shëndetësore të organizmit tuaj, nuk është zëvendësim i mendimit apo diagnozës së mjekut apo farmacistit tuaj dhe ka vetëm rëndësi informuese në aspektin e përzgjedhjes optimale të produkteve ROYAL Jelly përmes të së cilave mund të ruani ose të përmirësoni shëndetin e tuaj.

Produkti i rekomanduar ROYAL Jelly përmes së cilit mund të forconi organizmin tuaj është shtesë ushqimore dhe si i tillë as nuk e kompenson dhe as nuk e zëvendëson ushqimin e ekuilibruar mënyrën e shëndetshme të jetesës. Ky pyetësor është i dedikuar për personat mbi moshën 18 vjeçare të cilët mund të përdorin njërin nga tri produkte ROYAL Jelly ( SUPERIOR® i ReVITA® ). Nëse jeni më të ri se 18 vjeç, mund ta përdorni produktin ROYAL KINDER® Jelly.

2015 Bosnalijek. All rights reserved
Supported Browsers: Chrome, Firefox, IE 11, Safari, Opera